Ενδεικτικός χρόνος αποσύνθεσης - διάλυσης υλικών, αντικειμένων